نمایش یک نتیجه

رک شبکه Outdoor

رک شبکه Outdoor به رک هایی گفته می شوند که برای قرار گیری در فضای آزاد طراحی شدند و از نظر نفوذ گرد و غبار و مقاومت نسبت به رک شبکه های ایستاده یا دیواری عملکرد بعتری دارند. این رک ها همانند سایرین از تعداد یونیت های مختلف با ابعاد استاندارد ساخته می شوند.